لیور دنده شرکتی پراید تعداد ۲۰ عدد قیمت ۱۶۵ هزار تومان

 

✅سیم کلاچ شرکتی پراید تعداد ۴۰ عدد قیمت ۳۰ هزار تومان

 

✅پولی هرزگرد شرکتی پراید تعداد ۶۰ عدد قیمت ۳۲ هزار تومان

 

تیغه برف پاک کن شرکتی پراید تعداد ۲۰ عدد قیمت ۳۵ هزار