یاتاقان ثابت و متحرک STD پیکان ، ROA

💈یاتاقان ثابت و متحرک 10 پیکان ، ROA

💈یاتاقان ثابت و متحرک 20 پیکان ، ROA

💈یاتاقان ثابت و متحرک 30 پیکان ، ROA

 

 

💈بوش شاتون ROA

💈بوش شاتون پیکان

💈بوش میل سوپاپ پیکان

 

 

❌❌🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛❌❌

 

 

💈یاتاقان ثابت و متحرک STD پراید

💈یاتاقان ثابت و متحرک 25 پراید

💈یاتاقان ثابت و متحرک 50 پراید

💈یاتاقان متحرک ۷۵ پراید

💈یاتاقان متحرک تکی STD   

💈بغل یاتاقان STD پراید

💈بغل یاتاقان 25 پراید 

💈بغل یاتاقان 50 پراید 

 

 

 

❌❌🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛❌❌

 

 

💈یاتاقان ثابت و متحرک STD پژو 405

💈یاتاقان ثابت و متحرک 30 پژو 405

💈یاتاقان ثابت و متحرک 50 پژو 405

💈یاتاقان متحرک تکی STD پژو 405

💈بغل یاتاقان STD پژو 405

 

 

❌❌🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛🔛

 

 

💈یاتاقان ثابت و متحرک T5_ STD 

💈یاتاقان ثابت و متحرک T5_30

 

💈بغل یاتاقان STD 206

💈بغل یاتاقان STD EF7