موتور فن خاری امکو

قیمت های زیر فقط برای تعداد بالا‌معتبر است👇

 

 

موتور فن خاری ۴۰۵ امکو 

۲۴۵/۰۰۰ تومان 

 

موتور فن دودور پراید امکو 

۲۴۵/۰۰۰ تومان 

 

موتور فن کامل پراید امکو 

۳۲۵/۰۰۰ تومان 

 

موتور فن کامل ۲۰۶ امکو

۳۷۵۰۰۰ تومان 

 

وارو موجودی گردید...

 

۱۴۰۰/۷/۱۷

 

 

پیستون استاندارد

۲۵

۵۰

 پراید عظام

۲۹۵/۰۰۰ تومان

 

۱۴۰۰/۷/۱۷

 

کیت کلاج پراید پلاس،عظام

۶۴۰/۰۰۰ تومان

 

۱۴۰۰/۷/۱۷

 

میل لنگ پراید عظام 

۷۱۵/۰۰۰ تومان 

 

میل لنگ ۴۰۵ عظام

۹۷۰/۰۰۰ تومان

 

میل لنگ ۲۰۶ تیپ ۵ عظام

۹۹۰/۰۰۰ تومان

 

میل لنگ نیسان عظام 

۱/۰۳۰/۰۰۰ تومان

 

۱۴۰۰/۸/۲۸

 

 

تیغه برف پاکن پراید 

 

۲۹/۸۰۰ تومان

 

کارتن ۵۰ عددی

 

۱۴۰۰/۷/۱۸

 

 

تیغه برف پاکن ۴۰۵ آب‌پاش دار YGS

۴۸/۰۰۰ تومان

کارتن ۲۵ عددی

 

۲۹/۸۰۰ تومان

 

کارتن ۵۰ عددی