یاتاقان ibbc عمده

یاتاقان استاندارد ۴۰۵ بوش ایران ۳۹۰.۰۰۰

 

یاتاقان ۳۰. ۴۰۵ بوش ایران ۴۰۰.۰۰۰

 

یاتاقان ۵۰ ۴۰۵ بوش ایران ۳۷۰.۰۰۰

 

یاتاقان استاندارد پراید بوش ایران ۲۰۰.۰۰۰

 

یاتاقان ۲۵ پراید بوش ایران ۲۳۰.۰۰۰

 

یاتاقان ۵۰ پراید بوش ایران ۳۱۰.۰۰۰

 

یاتاقان استاندارد روآ بوش ایران ۲۷۰.۰۰۰

 

یاتاقان ۲۰ روآ بوش ایران ۳۸۵۰۰۰

 

یاتاقان استاندارد پیکان ۲۶۰.۰۰۰

 

یاتاقان استاندارد ۲۰۶ تیپ ۲ بوش ایران ۴۷۰.۰۰۰

 

 یاتاقان ۳۰ ۲۰۶ تیپ ۲ بوش ایران ۴۷۰.۰۰۰

 

یاتاقان استاندارد ۲۰۶ تیپ ۵ بوش ایران ۴۰۰.۰۰۰

 

یاتاقان ۳۰ ۲۰۶ تیپ ۵ بوش ایران ۴۵۰.۰۰۰

 

یاتاقان استاندارد EF7 بوش ایران ۴۲۰.۰۰۰

 

قیمتها به روز میباشد و برای تعداد بالا است