لیست قیمت قفل نصیری

 

#نصیری_پیکان

 

سوئیچ استارت پیکان دو کفه

۱۷۳۰۰۰۰ ریال

 

ست پیکان با کلید دو کفه

۲۴۱۰۰۰۰ ریال

 

ست وانت دو کفه

۲۱۳۰۰۰۰ ریال

 

مغزی سوئیچ

۲۴۰۰۰۰ ریال

 

قفل سری سواری دو کفه

۸۹۰۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق دو کفه

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب های جانبی دو کفه

۵۷۰۰۰۰ ریال

 

درب باک بزرگ مشکی

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

درب باک کوچک مشکی

۵۳۰۰۰۰ ریال

 

درب باک بزرگ طوسی

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

کلید خام طرح چیپ خور

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

#نصیری_پراید

 

سوئیچ استارت با کلید دو کفه

۲۱۸۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل با کلید دو کفه

۲۹۶۰۰۰۰ ریال

 

مغزی سوئیچ

۱۰۵۰۰۰۰ ریال

 

مغزی سوئیچ یورو ۴

۹۷۰۰۰۰ ریال

 

قفل سری سواری با کلید دو کفه

۹۳۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب های جانبی با کلید دو کفه

۶۴۰۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق با کلید دو کفه

۵۷۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب باک

۹۰۰۰۰ ریال

 

کلید خام طرح چیپ خور

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل کوئیک

۲۴۰۰۰۰۰ ریال

 

قفل دری کوئیک

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق ۱۴۱

۳۹۰۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق ۱۱۱

۳۹۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل ۱۴۱

۲۶۷۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل ۱۱۱

۲۸۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

#نصیری_ال۹۰

 

قفل صندوق ال۹۰

۸۲۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب های جانبی ال۹۰

۱۶۳۰۰۰۰ ریال

 

قفل سوئیچ استارت تک ال۹۰

۱۸۴۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل ال۹۰

۴۴۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

#نصیری_۴۰۵

 

سوئیچ استارت با کلید دو کفه ساچمه ای

۲۱۷۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل با کلید دو کفه

۳۴۴۰۰۰۰ ریال

 

مغزی سوئیچ

۱۲۸۰۰۰۰ ریال

 

قفل سری سواری با کلید دو کفه

۱۳۸۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب های جانبی با کلید دو کفه

۸۳۰۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق مستطیل با کلید دو کفه

۸۸۰۰۰۰ ریال

 

ست پژو ری استایل

۳۰۴۰۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق گرد

۴۸۰۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق آردی

۸۵۰۰۰۰ ریال

 

کلید خام طرح چیپ خور

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

#نصیری_نیسان

 

سوئیچ استارت دو کفه

۱۰۲۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل دو کفه

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب های جانبی دو کفه

۸۳۰۰۰۰ ریال

 

قفل دریچه باک دو کفه

۵۷۵۰۰۰ ریال

 

قفل درب های جانبی دو کفه طرح پراید

۷۱۰۰۰۰ ریال

 

کلید خام طرح چیپ خور

۱۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

#نصیری_۲۰۶

 

قفل درب های جانبی

۱۰۵۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل ۴ تکه هاچ بک

۳۵۶۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل ۵ تکه صندوقدار

۴۱۳۰۰۰۰ ریال

 

سوئیچ استارت

۲۵۳۰۰۰۰ ریال

 

مغزی سوئیچ

۱۶۲۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب باک

۱۰۶۰۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق دو کفه

۷۷۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

#نصیری_سمند

 

قفل صندوق

۱۱۴۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل سمند قدیم

۳۶۶۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

#نصیری_تیبا

 

ست کامل بدون ریموت تیبا ۱

۲۷۲۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل بدون ریموت تیبا ۲

۲۴۵۰۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق

۳۹۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب های جانبی

۶۴۰۰۰۰ ریال

 

سوئیچ تک

۲۱۸۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

تسمه تایم پراید شرکتی

۱۳۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

پمپ بنزین کاربراتوری پراید پمپ سازان

۱۲۰۰۰۰۰ ریال

 

پمپ بنزین کاربراتوری پیکان پمپ سازان

۱۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

بوش پیستون ۴۰۵ قائم

۶۶۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

مغزی پمپ بنزین پراید ZENIT

۱۲۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

مغزی پمپ بنزین پراید MWH

۱۴۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

درب رادیاتور پراید فلزی رویش

۱۲۸۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

سنسور دور موتور سیم دار رانا NOVAK

۱۳۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

دوشاخ کلاچ بهینه ۲۰۶

۷۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

مهره حرارتی سر گرد پراید سانکی

۱۰۰۰۰۰ ریال

 

مهره حرارتی سر تخت پراید سانکی

۱۱۰۰۰۰ ریال

 

مهره حرارتی اتومات پراید سانکی

۴۹۰۰۰۰ ریال

 

مهره فن سبز پراید سانکی

۲۲۰۰۰۰ ریال

 

مهره فن مشکی پراید سانکی

۲۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

مهره حرارتی پراید CBS

۴۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

#کاسه_نمد_CBS

 

کاسه نمد عقب گیربکس پیکان

۱۴۶۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد ته میل لنگ پیکان

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد جلو گیربکس پیکان

۱۰۷۰۰۰ ریال

 

کاسه نمد سینی جلو پیکان

۱۴۶۰۰۰ ریال

 

لاستیک ساق سوپاپ درشت پیکان

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

لاستیک ساق سوپاپ ریز پیکان

۴۳۰۰۰۰ ریال

 

لاستیک ساق سوپاپ روآ سال

۴۴۳۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

#MWH

 

بلبرینگ چرخ جلو پیکان 

۸۳۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ چرخ عقب پیکان

۹۹۸۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ چرخ جلو قدیم پراید

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ چرخ عقب قدیم پراید

۸۱۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ چرخ جلو پراید ۱۴۱

۱۱۲۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵

۱۶۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ کلاچ RD

۱۰۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ تسمه تایم ۴۰۵

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ تسمه تایم پراید 

۸۷۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ وسط پلوس ۴۰۵

۲۶۵۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ژامبون ۴۰۵

۹۳۰۰۰۰ ریال

 

بلبرینگ ژامبون ۲۰۶

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

واتر پمپ ۴۰۵ 

۲۰۰۰۰۰۰ ریال

 

 

❌ کارتنی تخفیف جزئی

 

( @ )

 

۰۰.۰۷.۱۷ ( @ )

 

کوئل ساژم بهرام 

۲۹۵۰۰۰۰ ریال 

 

کوئل زیمنس پراید بهرام 

۲۹۵۰۰۰۰ ریال

 

کوئل سمند ملی بهرام 

۲۴۵۰۰۰۰ ریال

 

مدول بخاری ۴۰۵ بهرام

۱۶۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )