یاتاقان ibbc قیمت ها کارتنی👇

یاتاقان متحرک استاندارد پراید

۸۳۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت استاندارد پراید

۹۷۰۰۰۰ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۲۵ پراید 

۱۹۹۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت ۵۰ پراید

۱۵۶۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت ۳۰ پژو 

۱۸۴۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد تیپ۵

۳۴۷۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۳۰ تیپ۲

۳۹۸۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۳۰ تیپ۵

۳۷۸۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ثابت و متحرک ۱۰ روآ

۲۶۸۰۰۰۰ ریال

 

ثابت و متحرک ۳۰ پیکان

۲۵۸۰۰۰۰ ریال