لیست قیمت شیشه بالا بر ابری موجود در بازار

قیمت ها فقط برای تعداد بالا است

شیشه بالا بر ابری پراید ۳۰۵

 

شیشه بالا برابری پژو ۳۲۵

 

شیشه بالابر ابری سمند. ۳۲۵

 

شیشه بالا بر پیکان دوبازو ۱۳۵

 

شیشه بالا بر تیبا ۳۱۵

 

لیست قیمت hpcدر بازار

 

 

بوش شاتون hpcپیکان 85000. T

 

بوش میل سوپاپhpc پیکان . 128000. T

 

بوش میل سوپاپ و شاتونhpc پیکان205000. T

 

زنجیر و زنجیر سفتکن hpcپیکان T280000

 

 

 

یاتاقان ibbc رسید 

 

یاتاقان پیکان استاندارد. 260

 

۰۱۰ پیکان. 265

 

 ۰۲۰ پیکان. 300

 

۰۳۰پیکان. 265

 

 استاندارد پراید. 190

 

۰۲۵ پراید. 208

 

یاتاقان استاندارد پژو. 375

 

یاتاقان ۰۳۰پژو. 375

 

متحرک ۰۳۰پژو ?

 

متحرک استاندارد پژو. 180

 

بغل یاتاقان پراید 45

 

بغل پراید ۲۵. 55

 

بغل پژو. 80

 

بغل پیکان. 50