کاسه نمد میل سوپاپ پراید شرکتی سایپا 

۱۴/۵۰۰ تومان 

 

کاسه نمد تعویض دنده پراید شرکتی سایپا 

۱۵/۰۰۰ تومان 

 

کاسه نمد سرشفت پراید شرکتی سایپا 

۱۴/۵۰۰ تومان 

 

کاسه نمد پلوس پراید شرکتی،سایپا 

۱۵/۵۰۰ تومان 

 

کاسه نمد چرخ عقب پراید شرکتی سایپا 

۱۳/۰۰۰ تومان 

 

لاستیک ساق سوپاپ پراید یورو۴ شرکتی سایپا 

۱۰۰/۰۰۰ تومان

 

کاسه نمد ته میل لنگ پراید شرکتی سایپا 

۴۶/۰۰۰ تومان

 

وارد موجودی گردید .