لیست قیمت چراغ خودرو

09:45 1400/07/23 | یدک بازار

قیمت تعداد بالا👇

 

چراغ پارک پراید هر عدد 9000 تومان

 

⭕️چراغ پارک پژو بی حباب و با حباب 9000 تومان

 

🔴چراغ داخل سپر با سوکت هر عدد 8000 تومان

 

🔴چراغ پارک پیکان هر عدد 10500 تومان

 

⭕️چراغ خطر پیکان سواری هر عدد 43000 تومان

 

⭕️چراغ خطر پیکان وانت هر عدد 22000 تومان

 

🔴چراغ راهنما رو گلگیر پراید هر عدد 2500 تومان

 

🔴چراغ راهنما روگلگیر پژو هر عدد 3000 تومان

 

🔴چراغ راهنما روگلگیر 206 هر عدد 4000 تومان

 

⭕️چراغ راهنما روگلگیر سمند هر عدد 3000 تومان

 

⭕️چراغ راهنما روگلگیر تیبا هر عدد 5000 تومان

 

🔴چراغ راهنما روگلگیر پراید مگانی هر عدد 5500 تومان

 

🔴چراغ جلو 131 هر عدد 16500p تومان

 

⭕️چراغ خطر 131 هر عدد 85000 تومان

 

⭕️چراغ خطر پراید صبا هر عدد 75000 تومان

 

🔴چراغ پارک پراید نارنجی هر عدد 10000 تومان

 

🔴چراغ پارک پژو نارنجی هر عدد 10000 تومان

 

⭕️چراغ پارک پژو دودی هر عدد 13500 تومان

 

⭕️چراغ خطر هاچ بک هر عدد 130000 تومان

 

🔴چراغ پارک هاچ بک هر عدد 55000 تومان

 

🔴چراغ داخل سپر هاچ بک هر عدد 20000 تومان

 

⭕️چراغ خطر سوم پراید هر عدد 62000 تومان

 

⭕️چراغ خطر سوم پژو هر عدد 97000 تومان

 

🔴چراغ خطر سوم هاچ بک هر عدد 60000 تومان

 

🔴چراغ داخل سپر پرشیایی سفید هر عدد 9500 تومان